Poziv na dostavu ponuda za pružanje zaštitarskih usluga zaštite osoba i imovine za Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

            GRUBIŠNO POLJE

Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7

 

KLASA: 406-01/19-02/12

URBROJ: 2127-22-01-01-19-3

Grubišno Polje, 16.12.2019.

Temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, KLASA: 012-01/18-01/4, URBROJ: 2127-22-01-01-8-2 od dana 11.05.2018.g. vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje, radi pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje.

 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Naziv: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje

OIB: 80558304116

Adresa: Trg Bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje

Telefon: 043/485-179

Telefax: 043/485-478

Kontakt osoba: Sabina Svat, mag.soc.rada

Adresa elektroničke pošte: korisnik028@mdomsp.hr

Internet stranica: https://www.czss-grubisnopolje.hr/

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 02/2019
 2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, temeljem predloška troškovnika i ponudbenog lista iz priloga I. i II.

Opis predmeta nabave:

– kontrola ulazaka/izlazaka osoba (zaposlenika i stranaka) u/iz štićenog prostora,

– vođenje propisanih evidencija,

– zabrana pristupa neovlaštenim osobama,

– redoviti obilazak štićenog prostora,

– ostali zaštitarski poslovi u dogovoru, ukoliko su isti sukladni propisima koji reguliraju materiju pravne zaštite.

Procijenjena vrijednost nabave može iznositi najviše do 78.000,00 kn bez PDV-a godišnje, raspoređeno po mjesečnim anuitetima (broju radnih sati u mjesecu).

Količina predmetne nabave navedena je u troškovniku koji je sastavni dio ovoga poziva.

 1. UVJETI NABAVE
  • Način izvršenja

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana, sklopiti će se ugovor u skladu s uvjetima iz ovoga poziva.

 • Rok izvršenja i trajanja ugovora

Rok izvršenja je od dana stupanja Ugovora na snagu.

Rok trajanja ugovora je 12 mjeseci.

 • Rok valjanosti ugovora

Rok valjanosti ugovora jesu uvjeti propisani ugovorom.

 • Mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja je Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje.

 • Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši 30 dana od primitka računa za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine. Račun se isporučuje na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje.

Na računu ili njegovom prilogu moraju biti specifikacija s označenom vrstom usluge,  količinom i cijenom.

 • Cijena ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenama u kunama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude je potrebno prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om. Ponuditelj je obvezan popuniti sve stavke troškovnika predmeta nabave, te upisati sve jedinične cjene, kao i sveukupni iznos. Jedinične cijene kao i cijena ponude su nepromjenjive.

 • Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude ili ekonomski najpovoljnija ponuda ( npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)

 • Dokazi sposobnosti

Uz ponudu je potrebno dostaviti potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovoga poziva , izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili nekog drugog odgovarajućeg registra države kojim ponuditelj dokazuje upis u odgovarajući sudski registar, rješenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite- tjelesne zaštite.

 1. SASTAVNI DJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokaze sposobnosti navedene pod točkom 4.8. ovoga Poziva

– Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dio ovoga poziva, a koje je po potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvaćati ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Predmetnu ponudu je potrebno dostaviti poštom, osobno na adresu naručitelja: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje ili na e-mail: korisnik028@mdomsp.hr sa naznakom „Ponuda za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine“.

Prilikom dostave ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja (Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje),

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave (nabava br. 02/19),

– naziv predmetne nabave na koji se ponuda odnosi (Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine),

–  naznaka- „NE OTVARAJ“ ukoliko se ponuda šalje putem pošte na adresu Naručitelja.

Rok za dostavu ponuda je 23. prosinca 2019.godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva za dostavu ponude na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje https://www.czss-grubisnopolje.hr uzimaju se u obzir u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva na dostavu ponude upućene poslovnim subjektima.

 1. ROK ZA DOSTAVU OBAVIJESTI O REZULTATIMA PREDMETNE NABAVE

Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva u prostorijama Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, u terminu koje utvrdi Povjerenstvo. O postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja se sastavlja zapisnik na temelju kojega se donosi odluka. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba): Sabina Svat, 043- 485-179, ssvat@socskrb.hr, korisnik028@mdomsp.hr.

Prilog:

 1. Troškovnik (Prilog 1)
 2. Ponudbeni list (Prilog 2)
 3. Izjava

                v.d. RAVNATELJICE:

                        Sabina Svat, mag.soc.rada

 

 

Prilog 1. TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Br Opis Broj radnih mjesta zaštitara Raspored rada zaštitara Sati rada u toku dana Dani rada Fond sati Jedinična cijena  po satu rada u kn bez PDV Stopa PDV-a Jedinična cijena sa PDV-om Ukupna cijena
1. Zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje 1 7:00 do 15:00 (od ponedjeljka do petka) 8
Ukupno:
Iznos PDV-a:
Sveukupno sa PDV-om

 

 

                                                                                     MP              _______________________

                                                                     (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

Prilog 2.

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Naručitelj: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GRUBIŠNO POLJE, Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje

Odgovorna osoba naručitelja: SABINA SVAT, v.d. ravnateljica

Naziv ponuditelja: _______________________________________________________________

Adresa (poslovno sjedište): ________________________________________________________

OIB: ___________________________________________________________________________

Broj računa (IBAN): ______________________________________________________________

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: ______________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-A (zaokružiti): DA               NE

Adresa za dostavu pošte: ___________________________________________________________

E-pošta: _________________________________________________________________________

Kontakt osoba: ___________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________________

Faks: ___________________________________________________________________________

 

PONUDA

Broj ponude: ____________________________________________________________________

Datum ponude: __________________________________________________________________

Cijena ponude bez PDV-a: _________________________________________________________

Iznos PDV-a: _____________________________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om: __________________________________________________________

 

U ______________________, __________________ godine

 

 

                                                                                                             _______________________

                                                                                                                 (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

 

Prilog 3. Izjava

Ponuditelj

Naziv: _____________________________________________________________________________

Poslovno sjedište: ______________________________________________________________

Poštanski broj: ________________________ Mjesto: _________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________

OIB: ________________________________________________________________________

Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja: __________________________________________

 

IZJAVA

o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

 

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz Uputa ponuditeljima za izradu ponude i ostalim odredbama dokumentacije za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja za pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje, koje prihvaćamo u cijelosti, te izjavljujemo da ćemo u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena, izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama za cijenu koju smo naveli u ponudi i koja se neće mijenjati tijekom trajanja ugovora.

MP

 

         Ponuditelj:

_______________________

(Ovlaštena osoba za zastupanje)

 

U ___________________________________, ____________________ godine.