Natječaj na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto socijalni radnik I. vrste- 2 izvršitelja/ice

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                GRUBIŠNO POLJE

Grubišno Polje Trg bana Josipa Jelačića 7

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2127-22-01-01-20-2

Grubišno Polje, 16.01.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj: 128/17, 47/18 i 123/19), članka 16. točka 3.  Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu Grubišno Polje, članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto: socijalni radnik I. vrste – 2 izvršitelja/ice

na određeno puno radno vrijeme radi zamjene radnice za vrijeme rodiljnog dopusta te radi zamjene radnice za vrijeme obavljanja dužnosti ravnateljice

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),

– jedna godina radnog iskustva na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17 i 98/19),

– odobrenje za samostalan rad,

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17 i 98/19),

– položen vozački ispit B kategorije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice,

– presliku diplome,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– presliku odobrenja za samostalan rad,

– uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),

– presliku vozačke dozvole,

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu : elektronički zapis o radnom stažu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadržava vrstu poslova koje je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

 

 

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave se podnose u neovjerenom presliku, a izvornik navedenih dokumenata kandidat/kinja je dužan/na priložiti prije sklapanja ugovora o radu.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose pisanim putem u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naznakom „Natječaj za socijalnog radnika- ne otvaraj“, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, 43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 7.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

                                                                       Centar za socijalnu skrb

                                                                                     Grubišno Polje

                                                                               v.d.  RAVNATELJICA:

                                                                       Sabina Svat, mag soc. rada

Odluka o izboru kandidata, dostavlja se