IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

Općenito

Kao tijelo javnog sektora Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, nastoji svoju web stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, od 23. rujna 2019. god., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu czss-grubisnopolje.hr.

Ova web stranica nastoji osigurati digitalnu pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, sve zakonske izmjene vezane za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Stupanj usklađenosti

Naša web stranica czss-grubisnopolje.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga

  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Osigurati mogućnost promjene veličine fonta, te promjene fonta pogodne za osobe s disleksijom
  • Korištenje slika za ilustraciju teksta
  • Uz tekstualni sadržaj potrebno je osigurati zvučne alternative
  • Potrebno je omogućiti upotrebu tipkovnih prečica i pristup svakom elementu stranice/aplikacije pomoću tipkovnice

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti,  može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje nastaviti će s poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice czss-grubisnopolje.hr implementirati će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. god., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora uz Primjenu CARNet-ove Smjernice za osiguranje digitalne pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost ove mrežne stranice korisnici mogu uputiti:

E-poštom: korisnik028@mdomsp.hr

Telefonom: 043/485-179

Poštom: Trg Bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr