Javni natječaj za pripravnika/cu-socijalnog radnika/cu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
GRUBIŠNO POLJE
Grubišno Polje Trg bana Josipa Jelačića 7

KLASA: 112-06/21-01/2
URBROJ: 2127-22-01-01-21-2
Grubišno Polje, 12. travnja 2021. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine te članka 35. Statuta Centra za socijalnu Grubišno Polje, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, za radno mjesto:
1. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 12 mjeseci-pripravnik.

Mjesto rada: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg Bana Josipa Jelačića 7, Grubišno Polje.
Opis poslova: poslovi socijalnog radnika/socijalne radnice.

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo,
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi
– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17, 98/19, 64/20. 138/20).
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starije od mjesec dana),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od mjesec dana).
Kandidati/kinje cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, dok će izabrani kandidat/kinja biti pozvan da je dostavi i u izvorniku ili ovjerenom presliku prije sklapanja ugovora o radu.
Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine broj: 82/08, 69/17) na oglašeno radno mjesto se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu moraju priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se poštom ili osobno u roku od 8 dana od dana objave javnoga natječaja u Narodnim novinama sa naznakom „Javni natječaj za socijalnog radnika/pripravnika- ne otvarati“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 7, 43290 Grubišno Polje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene internetske stranice Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje https://www.czss-grubisnopolje.hr/ i pismeno na adresu, u roku od 8 dana od izbora kandidata.
S izabranim kandidatom/kinjom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme.
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka natječaja.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se pročitati na stranici https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/.

Centar za socijalnu skrb
Grubišno Polje

RAVNATELJICA:
Sabina Svat, mag soc. rada