Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi su novčane naknade i socijalne usluge.
Novčane naknade, osim naknada za troškove stanovanja i pravo na troškove ogrjeva, ostvaruju se na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.
Socijalne usluge ostvaraju se u centrima za socijalnu skrb ili kod drugih pružatelja usluga, na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

NOVČANE NAKNADE

1) ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

2) NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu. Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

3) NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA
Troškovi ogrjeva priznaju se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se grije na drva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

4) NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA
Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja pod uvjetima propisanim Zakonom.

5) JEDNOKRATNA NAKNADA
Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

6) NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
Naknade u vezi s obrazovanjem su: naknada za redovito studiranje, naknada za smještaj u učeničkom domu i naknada za troškove prijevoza.

7) OSOBNA INVALIDNINA
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

8) DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

9) STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ili STATUS NJEGOVATELJA
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom pod uvjetima iz čl. 63. Zakona o socijalnoj skrbi.

10) NAKNADA DO ZAPOSLENJA
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba.

11) NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA
Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca.