Ustrojstvo Centra za socijalnu skrb

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje (KLASA: 012-01/18-01/6, URBROJ: 2127-22-01-01-18-15, od 1. lipnja 2018., a na koji je stupio na snagu dana 26. lipnja 2018. ) uređuje se unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje.

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb organiziraju se u tri stručne cjeline i to:

 1. Stručna cjelina za novčane naknade
 2. Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 3. Stručna cjelina za odrasle osobe

Opis rada pojedine stručne cjeline:

Stručna cjelina za novčane naknade

U stručnoj cjelini za novčane naknade obavljaju se poslovi pružanja usluga socijalnog i drugog stručnog rada, koji se odnose na ostvarivanje prava korisnika na zajamčenu minimalnu naknadu, prava korisnika na jednokratnu i uvećanu jednokratnu naknadu, naknadu za ugroženog kupca energenata, prava korisnika na naknade u vezi s obrazovanjem.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se redovito poslovi suradnje i razmjene podataka s jedinicama lokalne i regionalne samouprave koji se odnose na radno sposobne korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu, njihovo uključivanje u radove za opće dobro i poslovi koji se odnose na suradnju s nadležnim službama za zapošljavanje. Potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih problema u lokalnoj sredini.

Poslovi se obavljaju timski uz sudjelovanje stručnog rada socijalnog radnika i pravnika.

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

U stručnoj cjelini za djecu mlade i obitelj obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti Centra koji se odnose na osobe koje zakon određuje pojmom dijete, dijete s teškoćama u razvoju, mlađa punoljetna osoba i obitelj, osim onih poslova koji se obavljaju u drugim stručnim cjelinama ustanove, a odnose na navedenu kategoriju korisnika.

Pod poslovima iz prethodnog stavka podrazumijevaju se poslovi koji se odnose na zakonom propisano učešće ustanove u postupcima koji se vode pred sudovima sa svrhom zaštite osobnih interesa i prava djece, poslovi koji se odnose na donošenje upravnih akata kojima ustanova odlučuje o pravu djece na privremeno uzdržavanje, o izricanju i provođenju mjera zaštite prava i dobrobiti djeteta, o njihovim socijalnim pravima i pravima na socijalne usluge, o stavljanju djece pod skrbništvo i imenovanju njihovih skrbnika, o posvojenju djece, o izdavanju dozvola za rad udomiteljskim obiteljima za djecu.

U stručnoj cjelini obavljaju se poslovi vođenja propisanih očevidnika koji se odnose na poslove ove stručne cjeline, izrađuju se potrebni planovi promjena i intervencija u prevladavanju obiteljskih poteškoća, poteškoća roditelja u odgoju i skrbi djece, te poslovi pružanja socijalnih usluga obiteljima s djecom.

U stručnoj cjelini obavljaju se i poslovi vezani za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava EU fondova, kao i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora.

Poslovi se obavljaju timski uz sudjelovanje stručnog rada socijalnog radnika, psihologa, socijalnog pedagoga i pravnika.

Stručna cjelina za odrasle osobe

U stručnoj cjelini za odrasle osobe obavljaju se svi poslovi u nadležnosti ustanove koji se odnose na punoljetne osobe, osim onih poslova koji se u odnosu na mlađe punoljetne osobe obavljaju u stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj.

Pod poslovima iz prethodnog stavka podrazumijevaju se poslovi koji se odnose na donošenje upravnih akata kojima ustanova odlučuje o socijalnim pravima i uslugama punoljetnih osoba, o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika, o raspolaganju štićenikovom imovinom i poduzimanju važnijih mjera glede osobnog stanja ili zdravlja štićenika, o izdavanju dozvola za rad udomiteljskim obiteljima za odrasle i starije osobe, zatim poslovi koji se odnose na zakonom propisano učešće ustanove u postupcima koji se vode pred sudovima sa svrhom zaštite prava i osobnih interesa punoljetnih osoba, obavljaju se poslovi vođenja propisanih očevidnika koji s odnose na poslove ove stručne cjeline, izrađuju se individualni planovi promjena za korisnike s ciljem prevladavanja poteškoće i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj njihovih osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa prema njima samima, obitelji i zajednici u kojoj žive, prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju i u drugim nepovoljnim okolnostima i kriznim situacijama.

Obavljaju se poslovi koji se odnose na ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi: osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja i socijalne usluge.

U stručnoj cjelini obavljaju se i poslovi koji se odnose na propisanu suradnju ustanove s penalnim ustanovama i sudovima koji odlučuju o izvršavanju kazne zatvora punoljetnih osoba.

Poslovi se obavljaju timski uz sudjelovanje socijalnog radnika, psihologa i pravnika.

Računovodstveno-financijski, administrativni, pomoćno tehnički poslovi se obavljaju pod rukovodstvom ravnatelja.

 Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje jedan je od samo tri centra za socijalnu skrb na području RH koji trenutno pruža i socijalnu uslugu pomoći u kući. Jedna je djelatnica je zaposlena na poslovima pružanja socijalne usluge pomoći u kući (obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika i obavljanje poslova održavanje osobne higijene u kući korisnika) te ista obzirom na Statut Centra nastavlja obavljati poslove dok postoji potreba za obavljanjem tih poslova, odnosno do osiguravanja sporazumnog prelaska radnice kod drugog ovlaštenog pružatelja usluge pomoći u kući, odnosno do prestanka radnog odnosa iste.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Bjelovarsko-bilogorske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

 Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje jedanput godišnje, a na zahtjev Upravnog vijeća ili pojedinog člana Upravnog vijeća i češće,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Upravno vijeće Centra razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

RAVNATELJ/ICA CENTRA

Centar vodi ravnatelj/ica.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje je Sabina Svat, mag.soc.rada.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

 • organizira, vodi poslovanje i stručni rad Centra
 • predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra
 • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
 • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
 • može dati u granicama svojih ovlasti pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene ovim Statutom,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu te odlučuje u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga i predlaže unaprjeđenje standarda kako na lokalnoj razini tako i predlažući idejna rješenja kao primjer dobre prakse radi mogućnosti implementacije istih na široj razini, doprinoseći time unapređenju pojedinih područja sustava socijalne skrbi,
 • provodi unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih stručnih cjelina i radnika Centra prema godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora za 2019. godinu,
 • surađuje s lokalnom i regionalnom upravom i samoupravom, drugim centrima za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, udrugama i sl.,
 • vodi i sudjeluje u pripremi projekata koji se financiraju iz sredstava EU fondova, kao i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora,
 • kontinuirano surađuje s nadležnim ministarstvom kroz zastupanje Centra u pogledu potreba za kadrovima, prostorom, opremom, podizanju kvalitete rada
 • kroz javne i medijske istupe sudjeluje na okruglim stolovima i javnim tribinama o aktualnim društvenim temama, redovito izvještava javnost o svojem djelovanju,
 • prati stručnu literaturu i zakonske propise, sudjeluje na stručnim edukacijama, seminarima, konferencijama iz djelokruga socijalne skrbi i rukovođenja,
 • primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama iz djelokruga socijalne skrbi,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo u Centru i čine ga svi radnici Centra.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,
 • ustroju Centra,
 • godišnjem planu i programu rada Centra,
 • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,
 • drugim pitanjima vezanim za stručni rad, utvrđenim Statutom Centra, te
 • donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

Stručno vijeće se sastaje najmanje četiri puta godišnje.

Stručni  radnici svoj posao obavljaju sukladno zakonskoj legistativi kojom se određuje djelatnost i pravilima struke, poštujući osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegovog osobnog i obiteljskog života. Stručni radnici imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, imaju pravo i dužnost na superviziju.